2 10

Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013

Ngày 09/09/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, trong đó đáng chú ý là quy định về tạm ứng tiền lương

Cụ thể, trong trường hợp công ty có kế hoạch sản xuất, kinh doanh lãi thì được tạm ứng tối đa không vượt quá 80% quỹ tiền lương thực hiện của năm trước liền kề; công ty có kế hoạch sản xuất, kinh doanh lỗ hoặc không có lợi nhuận thì chỉ được tạm ứng quỹ tiền lương tối đa bằng quỹ tiền lương tính theo mức lương theo hợp đồng lao động bình quân; trường hợp công ty mở rộng sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư mới phải tuyển dụng thêm lao động thì được tạm ứng thêm tiền lương cho số lao động mới tuyển dụng, nhưng mức tiền lương bình quân tạm ứng tối đa không vượt quá mức tiền lương bình quân tính cho người lao động được quy định trong các trường hợp nêu trên.

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng chỉ rõ, căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện, công ty trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn. Mức dự phòng không được vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện; riêng công ty sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực nuôi, trồng, khai thác các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, cây công nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy, hải sản, diêm nghiệp thì quỹ dự phòng hàng năm không vượt quá 20% quỹ tiền lương thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2013, các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/05/2013.